Bescherming persoonsgegevens

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) OSBvloeren.nl

OSBvloeren.nl hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. Deze verklaring privacybeleid biedt een overzicht van hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om jouw privacy te garanderen en gaan daarom zorgvuldig met jouw persoonsgegevens om. OSBvloeren.nl houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder ook de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 • Jouw persoonsgegevens worden enkel verwerkt voor het doel waarvoor jouw persoonsgegevens zijn verkregen.
 • Verwerking van jouw persoonsgegevens zullen geminimaliseerd worden. Er zal dus alleen naar de gegevens gevraagd worden die er echt toe doen.
 • Mochten wij deze gegevens voor andere doeleinden willen gebruiken, dan vragen wij hiervoor altijd vooraf eerst om jouw toestemming.
 • In onze organisatie zijn diverse maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat de privacy van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is.
 • Er worden geen persoonsgegevens doorgegeven aan derde partijen tenzij dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van onze diensten.
 • Wij zijn op de hoogte van jouw rechten met betrekking tot jouw persoonsgegevens. Hier zullen wij op verzoek ook gehoor aan geven.


Als OSBvloeren.nl zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Mochten hier vragen over zijn, horen wij dat graag.

Verwerking van persoonsgegevens van klanten of leveranciers

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door OSBvloeren.nl verwerkt voor de volgende doeleinden:

 • Administratieve doeleinden
 • Communicatie over de opdracht en/of uitvoering hiervan

Grondslag van deze persoonsgegevens is:

 • De overeengekomen opdracht

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan OSBvloeren.nl de volgende persoonsgegevens van jouw vragen:

 • Voornaam en achternaam
 • (Zakelijk) adres
 • (Zakelijk) telefoonnummer
 • (Zakelijk) E-mailadres
 • BIC, Swift of IBAN-nummers


Deze persoonsgegevens worden door OSBvloeren.nl opgeslagen voor de volgende periode:

 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verstrekken van persoonsgegevens aan derden

Wij kunnen jouw persoonsgegevens doorgeven aan onze partners.
Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Social media buttons op onze websites. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten jouw persoonsgegevens
 • Op onze webshop wordt gebruik gemaakt van cookies. Ook via derden die door ons zijn ingeschakeld worden cookies geplaatst. Wanneer je onze webshop voor het eerst bezoekt, wordt er een mededeling getoond waarin wij uitleggen waarom er cookies gebruikt worden. Als je onze site verder gebruikt geef je ons toestemming voor het gebruik van cookies. Mocht je deze cookies niet willen of accepteren dan kan het zijn dat de website niet optimaal werkt.
 • Wij gebruiken Google Analytics om te meten hoe onze webshop gebruik wordt door de klant. Hierdoor kunnen wij veranderingen doorvoeren. Met Google is er een bewerkovereenkomst gesloten om afspraken te maken over de omgang met onze data.
 • Het verzorgen van de (financiële) administratie

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij indien van toepassing de nodige afspraken om de beveiliging van jouw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door jouw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons) gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien jij ons hier schriftelijk toestemming voor hebt gegeven.

Bewaartermijn

OSBvloeren.nl bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van jou te beschermen tegen onrechtmatige verwerkingen. Zo hebben wij bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 • Alle personen die namens OSBvloeren.nl van jouw gegevens kennis kunnen hebben, zijn gehouden aan de geheimhouding hiervan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen.
 • We anonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is.
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke- of technische incidenten.
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen.
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming persoonsgegevens.

Rechten met betrekking tot jouw gegevens

Je hebt te allen tijde recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van jou ontvangen hebben. Tevens kun je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heb je het recht om de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jouzelf of in opdracht van jou direct aan een andere partij. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde zaken.

Indien wij jouw persoonsgegevens verwerken op basis van een door jouw gegeven toestemming hiertoe, dan heb je te allen tijde het recht om deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens dan vragen wij hierover direct contact op te nemen. Wij gaan er van uit dat we daar samen uitkomen. Het kan echter voorkomen dat we er niet samen uitkomen, wat wij zeer spijtig zouden vinden, maar je moet weten dat je in dat geval het recht hebt om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Mocht je vragen of opmerkingen hebt over onze verklaring van het beschermen van persoonsgegevens dan horen wij dat graag!